گزارش تصویری ایتنا: فراری 812 سوپرفست 2019

گزارش تصویری ایتنا: فراری 812 سوپرفست 2019، نامی بامسمی حتی در حالت سکون